Privacy policy Zandput 62

 

WIE ZIJN WE
Ons website-adres is: https://www.zandput62.com
www.zandput62.com, gevestigd in Zoutelande, Gemeente Veere, Zeeland, Nederland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
https://www.zandput62.com, telefoonnummer 0031 (0)6 29530331
Regina Verhage is de Functionaris Gegevens bescherming van www.zandput62.com.
Zij is te bereiken via het contact formulier op deze website.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
www.zandput62.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
www.zandput62.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
www.zandput62.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
www.zandput62.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
www.zandput62.com zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.zandput62.com) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
www.zandput62.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
Adresgegevens bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
Telefoonnummer bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
E-mailadres bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
IP-adres wordt niet bewaard. Hier wordt enkel naar gekeken om de website veilig te houden.
Gegevens over uw activiteiten op onze website bewaren wij altijd om onze statistieken van de website te achterhalen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
www.zandput62.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
www.zandput62.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.zandput62.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

COOKIES DOOR DERDEN
Bij het bezoeken van de website www.zandput62.com worden tevens cookies geplaatst door derde partijen:

Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
CloudFlare (Voor het verbeteren van de stabiliteit van de website)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.www.zandput62.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het contact formulier op deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . www.www.zandput62.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
www.zandput62.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contact formulier op deze website

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Voldoet www.zandput62.com aan de AVG?
Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen.

Zo hebben wij een SSL-certificaat op onze website.
Ter info: “Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid”
Deze wet regelt in beginsel 3 dingen:
Je moet als bedrijf zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
Je moet als bedrijf zorgen voor voldoende en juiste beveiliging van gegevens
Elk datalek moet gemeld worden
Bijna elke website maakt gebruik van de verzending van persoonsgegevens.
Dit geldt niet alleen voor bedrijven die online bankieren, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die offerte-aanvragen of ingevulde contactformulieren binnenkrijgen.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
www.zandput62.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.